Seven 17
134835
  1. Blazing Chrome
  2. Metro Exodus (Windows)
  3. Guacamelee! 2
  4. Forza Horizon 4
  5. Thumper